"Sdílej zážitky na běžkách Peltonen"

Na facebookové stránce „Peltonen ski CZ“ bude po dobu akce zveřejněn příspěvek, pod který budou účastníci akce posílat fotky “nejlepšího zážitku na lyžích”. Po ukončení soutěže INA SPORT vybere 10 výherců, kteří se stanou ambasadory značky Peltonen pro zimní sezónu 2023/2024 a bude jim zapůjčena lyžařská výbava za níže uvedených podmínek pravidel akce.

1. Pořadatel

Pořadatelem akce je INA SPORT spol. s r. o., se sídlem Dusíkova 3/794, 638 00
Brno, Czech Republic, tel.: +420 545 422 431, e-mail: inasport@inasport.cz, www.inasport.cz
(dále jen „Pořadatel“).

2. Název 

"Sdílej zážitky na běžkách Peltonen"

3. Doba a místo konání 

 • Od 12. 12. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „doba konání akce“).   
 • facebookové stránky „Peltonen ski CZ“ www.facebook.com/profile.php?id=100086154914427

4. Účastníci 

Účastníkem akce se stává osoba, která:

 1. je fanouškem facebookové stránky „Peltonen ski CZ“,
 2. na facebookové stránce „Peltonen ski CZ“ vloží svoji fotografii nejlepšího zimního zážitku, 
 3. svůj příspěvek olajkuje 

a zároveň splňuje následující podmínky: 

 • jedná se o osobu starší 13 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, s vlastním účtem na sociální síti Facebook,
 • nejedná se o zaměstnance pořadatele a osoby jim blízké.

5. Výhry

10 výhercům Pořadatel zdarma zapůjčí na dobu ode dne převzetí do 15. 4. 2024 níže uvedenou lyžařskou výbavu:

 • 1 pár - Lyže Peltonen (včetně vázání) - dle výběru Pořadatele, 
 • 1 pár - Hole Peltonen - dle výběru Pořadatele

Výbava bude odpovídat potřebám účastníka a možnostem Pořadatele. 

6. Výherci

 • Porota jmenovaná Pořadatelem 4. 1. 2024 vybere 10 účastníků, kteří na facebookovou stránku „Peltonen ski CZ“ umístili nejzajímavější fotografie jejich „nejlepšího zimního zážitku“.
 • Fotografie budou vybírány primárně na základě jejich originality a zajímavosti. K technické kvalitě snímku bude přihlíženo pouze sekundárně.
 • Jména a příjmení výherců budou zveřejněna na facebookové stránce „Peltonen ski CZ“.
 • Výherce následně v období od 5. 1. 2023 do 15. 4. 2024 poskytne Pořadateli nejméně 4 fotografie nebo videa svých zážitků na vypůjčených lyžích Peltonen pro marketingové účely Pořadatele (k užití na facebookových a webových stránkách Pořadatele, resp. Peltonen ski CZ) 

7. Předání výher

 •  Účastníci akce budou 4. 1. 2024 informováni o výhře prostřednictvím statusu na facebookové stránce „Peltonen ski CZ“, kde jim budou sděleny i potřebné informace k organizaci předání výhry.
 •  Výhercům bude výhra předána v sídle pořadatele (viz bod 1), a to po předchozí domluvě.
 •  V případě, že účastník výhru odmítne, resp. nepřevezme v dohodnutém termínu, nárok na výhru v plné míře zaniká.

8. Další podmínky

 1. Pořadatel nemá povinnost ověřovat, zda je účastník oprávněn fotografii pro účely akce použít (tj. např. otázku autorského práva). Účastník bere na sebe veškeré důsledky z jeho případného protiprávního jednání.
 2. Z akce budou vyloučeni účastníci, kteří uvedou nesprávné či neúplné údaje, nebo u kterých bude důvodné podezření z podvodného nebo nekalého jednání. 
 3. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.
 4. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak výměna převzaté výhry za jinou.
 5. Odvoláním souhlasu dle bodu j), k), l) tohoto článku zaniká účastníkovi akce nárok na výhru.
 6. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku jejich uveřejnění na facebookové stránce „Peltonen ski CZ“. Zde je také po celou dobu trvání akce umístěno úplné aktuální znění pravidel. 
 8. Pořadatel není odpovědný za případné technické problémy akce (např. problémy s funkčností stránky, kde budou informace o akci uveřejněny).
 9. Akce není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. 
 10. Účastník uděluje Pořadateli výslovný a bezúplatný souhlas se zveřejněním fotografií nebo videí poskytnutých účastníkem pro účely této akce, a to na webových a facebookových stránkách Pořadatele a „Peltonen ski CZ“ po dobu max. 3 let.
 11. Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.
 12. Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 3 let ode dne zahájení této akce. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání akce, má však za následek vyřazení účastníka z akce.